Provozní řád QuestCafe

Všechny osoby vstupující do prostor QuestCafe jsou povinni řídit se provozním řádem.

Provozní doba QuestCafe je PÁ - NE 10:30 – 20:00 hod.

Provozovatel si vyhrazuje právo změny provozní doby, na tyto změny předem upozorní na dveřích nebo na internetových stránkách.

Provozní prostor kavárny a baru určený pro zákazníky tvoří: Hlavní vchod, prostor baru a recepce, spojovací prostor mezi barem a předním salónkem. Přední salónek s hlavolamy, středová místnost pro posezení, 3x malé únikové hry, 1x dětská úniková hra, 1x velká úniková hra, toalety a venkovní předzahrádka.

Aktuální znění provozního řádu je vždy vyvěšeno na viditelném místě v provozovně a k dispozici rovněž i na webových stránkách www.questcafe.cz

V provozovně není povoleno prodávat nebo podávat alkoholické nápoje, a to i v uzavřeném balení, osobám mladším 18 let, osobám, které v pochybnostech se nemohou prokázat občanským průkazem, že jsou starší 18 let a osobám podnapilým.

Hlavolamy, hry, šifry, další výzvy a únikové hry jsou určeny pro osoby starší 15 let a děti od 5 let s doprovodem rodičů. Občerstvení a únikové hry jsou zpoplatněny dle ceníku.

Každý návštěvník ručí plně za sebe a své dítě, které doprovází, za jeho zdraví, bezpečnost i chování vůči ostatním, stejně tak i za škodu způsobenou jiným osobám. Provozovatel nenese zodpovědnost za tyto úrazy.

Každý návštěvník či doprovodný odpovědný zástupce dětí odpovídá za všechny škody, které se v době pobytu v únikové místnosti, nebo v kavárně na zařízení, či majetku kavárny, a to buď v případě úmyslného poškození, anebo nedodržení provozního řádu. Rodiče, či zákonní zástupci nesou odpovědnost v plné výši a zavazují se nahradit případnou škodu na rozbitém zařízení.

Kavárna je nekuřácká, kouření je povoleno pouze ve venkovních prostorách.

Do kavárny je přísně zakázáno vnášení věcí, předmětů či látek, které by mohly ohrozit život či zdraví osob – týká se to, dráždivých chemických látek, pyrotechniky, zbraní, ostrých předmětů apod. Návštěvníkům se doporučuje přijít ve vhodném oděvu.

Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů obsluhujícího personálu.

Za osobní věci je zodpovědný každý návštěvník. V případě krádeže či poškození nepřebírá provozovatel odpovědnost za vzniklou škodu.

Do prostoru mají přísný zákaz vstupu děti i dospělý doprovod s akutně probíhající infekční chorobou

Je zakázáno nosit jakékoliv potraviny a pití do prostor herní části kavárny.

Natáčení a fotografování je dovoleno pouze v prostorách kavárny nikoliv v prostoru samotné únikové hry.

Je zakázáno vynášet sklo na ulici.

Návštěvníky, kteří nedodržují provozní řád, případně svým chováním ohrožují ostatní návštěvníky, může personál kavárny napomenout a po následném neuposlechnutí vykázat z prostorů QuestCafe.

Děkujeme Vám, že chápete naše pravidla a dodržujete provozní řád, snahou je zajistit bezpečnost, udržet v QuestCafe pořádek a zachovat provozuschopné vybavení, aby mohlo sloužit pro potřeby dalších návštěvníků.

Praze dne 1.1.2019

Nákupní košík je prázdný.